1. Εισαγωγή – Αποδοχή όρων

Η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο “Chilloutapps” με την ιστοσελίδα https://chilloutapps.gr παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου και από εφεξής θα αναφέρεται ως “Εταιρεία”.

Ο χρήστης οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες μας θα αναφέρεται στη συνέχεια ως “Χρήστης”.

Η Εταιρεία προσφέρει και εκχωρεί άδειες για όλες τις υπηρεσίες της χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το μοντέλο SaaS (λογισμικό ως υπηρεσία).

Η Εταιρεία δεν πωλεί κανένα είδος αγαθών είτε φυσικό είτε εικονικό.

Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους της υπηρεσίας που αναφέρονται στο παρόν, προτού χρησιμοποιήσετε κάποια από τις υπηρεσίες μας.

Η πρόσβαση καθώς και η χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης των υπηρεσιών που έχει καθορίσει η Εταιρεία.

Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας, απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας που παρέχεται από την Εταιρεία.

Επιπλέον, εάν για οποιονδήποτε λόγο παραβιαστεί οποιοσδήποτε όρος χρήσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει επιπλέον τον Πελάτη ή ακόμα και να διακόψει την παροχή υπηρεσιών στον Πελάτη με ή χωρίς ειδοποίηση, ανάλογα με τις περιστάσεις που οδήγησαν σε τέτοια δράση.

Επίσης, σε περίπτωση διακοπής των υπηρεσιών ισχύουν επίσης οι όροι που παρουσιάζονται στο τμήμα 8 “Τερματισμός”.

 

2. Αλλαγές

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει τους όρους παροχής υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε πολιτικής), εν όλω ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή. Οι ειδοποιήσεις αλλαγής μπορούν να ανακοινώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων εύλογων μέσων. Οι χρήστες θα πρέπει να ελέγχουν περιοδικά τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών για αλλαγές. Η συνεχής χρήση της Υπηρεσίας μετά από οποιαδήποτε αλλαγή στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών συνιστά αποδοχή από τον χρήστη αυτών των αλλαγών.

Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να τροποποιηθούν ή να αποφευχθούν, ακόμη και αν υπάρχει γραπτή ή μη σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Χρήστη και της Εταιρείας.

Η Εταιρεία μπορεί να τερματίσει, να τροποποιήσει ή να αναστείλει την Υπηρεσία, εν όλω ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση ακολουθώντας τους όρους που αναφέρονται στα τμήματα 1 και 8.

 

3. Επιλεξιμότητα

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα και να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία. Εάν δεν πληρείτε αυτές τις προϋποθέσεις, απαγορεύεται η πρόσβαση ή η χρήση της Υπηρεσίας. Η Εταιρεία δεν θα συλλέξει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι γνωστό ότι είναι παιδί κάτω των 18 ετών. Εάν η Εταιρεία ειδοποιηθεί ότι ένας χρήστης είναι κάτω των 18 ετών, η Εταιρεία θα λάβει μέτρα για να καταργήσει Περιεχομένου του χρήστη και θα τερματίσει ή / και θα μπλοκάρει την πρόσβασή του στην Υπηρεσία.

Η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί να προσφέρει ή να συνεχίσει να προσφέρει την Υπηρεσία σε οποιοδήποτε πρόσωπο και ενδέχεται να αλλάζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας από καιρό σε καιρό.

 

4. Πολιτική Απορρήτου

Η τρέχουσα πολιτική απορρήτου της Εταιρείας ισχύει για κάθε χρήση της Υπηρεσίας και η οποία μπορεί να τροποποιηθεί από την Εταιρεία κατά διακριτική ευχέρεια της κατά καιρούς, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται σε αυτήν.

5. Υπηρεσίες SaaS – Γενικοί όροι

Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες δεν έχουν καμία ρητή εγγύηση. Οι χρήστες υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες που αναφέρονται σε αυτό το τμήμα χωρίς καμία παρέκκλιση.

Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται χωριστά σύμφωνα με τους όρους κάθε σχεδίου και δεν μπορεί να τροποποιηθεί από οποιονδήποτε χρήστη με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν ένας χρήστης ζητήσει περαιτέρω τεχνική υποστήριξη από αυτήν που προσφέρει το σχέδιο SaaS του, τότε θα χρεωθεί επιπλέον, ανάλογα με τη φύση της ίδιας της αίτησης υποστήριξης.

Η τηλεφωνική υποστήριξη που παρέχεται στον πελάτη είναι με προκαθορισμένο ωράριο Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 10:00 πρωί έως και 18:00 το απόγευμα. Μετά το πέρας των αναφερομένων ωρών ο πελάτης θα εξυπηρετείται 24 ώρες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (tickets).

Επίσης, εάν ένας χρήστης του SaaS απαιτεί οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή ενέργεια που μπορούμε να προσφέρουμε, αλλά το σχέδιό του SaaS δεν την καλύπτει, τότε θα λάβει μια προσφορά και μετά την πληρωμή θα παράσχουμε την ζητούμενη υπηρεσία ή ενέργεια. Τέλος, στην περίπτωση των Custom SaaS σχεδίων που παρέχουμε, οι όροι της γραπτής συμφωνίας παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Χρήστη και της Εταιρείας, πάντοτε προστίθενται (δεν τροποποιούνται ή αποφεύγονται) στους όρους που παρουσιάζονται εδώ.

5.1. Υπηρεσίες SaaS – Παραγγελίες / Ενεργοποίηση υπηρεσιών

Όλες οι παραγγελίες υπηρεσιών που είναι σε εκκρεμότητα ισχύουν μέχρι και την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται ρητά στην παραγγελία.

Μετά την ημερομηνία λήξης της παραγγελιάς και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί και εξοφληθεί η παραγγελία τότε αυτομάτως παύει να ισχύει η παραγγελία και όλο της το περιεχόμενο.

Τυχόν λάθη και παραλείψεις που δεν αναφέρονται στην παραγγελία δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την παροχή δωρεάν έξτρα υπηρεσιών από αυτές που αναφέρονται στην παραγγελία.

Ο χρόνος υλοποίησης μιας παραγγελίας διαφέρει ανά χρήστη λόγο της φύσης των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία και στο χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία ενεργοποίησης των υπηρεσιών που αναγράφεται στην παραγγελία θα πρέπει ο χρήστης να έχει διαθέσει στην εταιρεία εγκαίρως ότι στοιχεία του έχουν ζητηθεί.

Διαφορετικά δεν έχουμε καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους χρονική καθυστέρηση στην έναρξη παροχής της υπηρεσίας.

 

6. Υπηρεσίες SaaS – Συμπεριφορά χρήστη

Ένας χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση ή ως μέρος αξιολόγησης της Υπηρεσίας σε σχέση με πιθανή εμπορική χρήση της. Οποιαδήποτε εμπορική χρήση της Υπηρεσίας απαιτεί ξεχωριστή γραπτή συμφωνία παροχής υπηρεσιών με την Εταιρεία.

Ο χρήστης θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και κανόνες σε σχέση με την Υπηρεσία. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, οι Χρήστες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εξόφλησης προσφορών, καθορισμού τιμών ή άλλης παράνομης συμπαιγνίας, σηματοδότησης τιμών ή ανταλλαγής ανταγωνιστικά ευαίσθητων δεδομένων ή πληροφοριών.

Ο χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την υπηρεσία κατά παράβαση αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών.

Ο χρήστης συμφωνεί να μην προβεί σε καμία ενέργεια χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία και οποιαδήποτε πτυχή της, με οποιονδήποτε τρόπο, προκειμένου να:

είναι παράνομη, παραπλανητική, παραπλανητική, δόλια, απειλητική, καταχρηστική, παρενοχλητική, δυσφημητική, επιθετική για την ιδιωτική ζωή του άλλου, προσβλητική, άσεμνη, βλακεία ή που παραβιάζει τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαίωμα δημοσιότητας, δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων ή άλλο δικαίωμα οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους.

αποκαλύπτει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με άλλο άτομο, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των πληροφοριών της πιστωτικής κάρτας ή κάθε άλλης πληροφορίας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση, επικοινωνία ή πλαστοπροσωπία του συγκεκριμένου προσώπου.

συνιστά μη εξουσιοδοτημένη ή ανεπιθύμητη διαφήμιση, ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή μαζική αλληλογραφία (“spamming”), αλυσιδωτές επιστολές ή οποιαδήποτε μορφή λοταρίας ή τυχερών παιχνιδιών.

επιβάλλει υπερβολικό ή δυσανάλογα μεγάλο φόρτο στην υποδομή υπολογιστών, αποθήκευσης ή επικοινωνιών της Εταιρείας ή προσπαθεί να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Υπηρεσία, σε άλλους λογαριασμούς, σε συστήματα υπολογιστών ή σε δίκτυα συνδεδεμένα με την Υπηρεσία, μέσω εξόρυξης κωδικού πρόσβασης ή άλλως.

περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλους κωδικούς υπολογιστών, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί ή προορίζονται να διακόψουν, να προκαλέσουν ζημιά, να περιορίσουν ή να παρεμποδίσουν τη σωστή λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού, υλικού ή συστήματος δικτύου ή να καταστρέψουν ή να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένα ή άλλες πληροφορίες της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

συγκεντρώνει, μαζεύει ή συλλέγει οποιαδήποτε πληροφορία από την Ιστοσελίδα.

επιδιώκει να ζητήσει πληροφορίες από ή για ανηλίκους · ή

υποδηλώνει οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε εργαζομένου ή αντιπροσώπου της Εταιρείας.

Η Εταιρεία μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αναστείλει ή να τερματίσει αμέσως την πρόσβαση κάθε Χρήστη στην Υπηρεσία σε περίπτωση που η συμπεριφορά του αποτύχει (ή φαίνεται να αποτυγχάνει) να συμμορφώνεται αυστηρά με οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών.

Η Εταιρεία μπορεί ανά πάσα στιγμή να παρακολουθεί, να αναθεωρεί, να καταργεί, να διατηρεί ή να αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε εφαρμοστέων νόμων, κανονισμών, νομικών διαδικασιών ή κυβερνητικών αιτημάτων ή ερευνών (συμπεριλαμβανομένης της επιβολής του νόμου). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση στην κατάργηση τέτοιου περιεχομένου.

 

7. Ιδιοκτησιακά δικαιώματα και πνευματικά δικαιώματα

Ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η Υπηρεσία και όλο το περιεχόμενο, τα υλικά και οι όλες οι ιστοσελίδες που δημιουργούνται από ή για την Εταιρεία και διατίθενται στην ή μέσω της Υπηρεσίας προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και νόμους. H Εταιρεία (και οι δικαιοπάροχοι) θα κατέχουν και θα διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και τα συμφέροντα (συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) σε αυτά.

Ο χρήστης δεν μπορεί να προβεί σε πώληση, αδειοδότηση, αναστροφή, εκμίσθωση, τροποποίηση, διανομή, αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση, δημόσια προβολή, δημόσια εκτέλεση, δημοσίευση, προσαρμογή, επεξεργασία ή δημιουργία παράγωγων έργων της Υπηρεσίας ή του περιεχομένου και των υλικών της.

Η συστηματική ανάκτηση δεδομένων ή άλλου περιεχομένου από την Ιστοσελίδα από οποιονδήποτε Χρήστη για τη δημιουργία ή τη συλλογή, άμεσα ή έμμεσα, μιας συλλογής, βάσης δεδομένων ή καταλόγου απαγορεύεται αυστηρά και προκαλεί τον αυτόματο ‘τερματισμό’, όπως αναφέρεται παρακάτω, σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο χρήστη.

 

8. Τερματισμός

Η Εταιρεία μπορεί να τερματίσει την πρόσβαση οποιουδήποτε Χρήστη σε όλο ή μέρος της Υπηρεσίας, με ή χωρίς αιτία, με ή χωρίς προειδοποίηση, ανά πάσα στιγμή.

Α) Ειδικά στην περίπτωση μη ανανέωσης ή μη εξόφλησης οικονομικών οφειλών από τον Χρήστη προς την Εταιρεία και μετά το πέρας της αναγραφόμενης ημερομηνίας λήξης των προσφερομένων υπηρεσιών που του παρέχει η εταιρεία όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα διακοπούν οριστικά και χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση.

Επίσης στην ίδια περίπτωση η Εταιρεία έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια να ενεργοποιήσει εκ νέου ή όχι τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τον Χρήστη (εντός 5 ημερών) μετά την ημερομηνία λήξης εφόσον αυτός προβεί σε ενέργειες για την ανανέωση των προσφερόμενων υπηρεσιών πάντα κατά την κρίση της Εταιρείας.

Β) Σε περίπτωση που ο ίδιος ο Χρήστης επιθυμεί τον τερματισμό των προσφερομένων υπηρεσιών που του παρέχει η εταιρεία υποχρεούται να ειδοποιήσει εγκαίρως την Εταιρεία τουλάχιστον 1 μήνα πριν την ημερομηνία λήξης αυτών, διαφορετικά η διακοπή θα πραγματοποιηθεί τον αμέσως επόμενο μήνα και θα υπάρξει η ανάλογη χρέωση στον Χρήστη.

Επίσης στην ίδια περίπτωση (ιδιόχειρου αιτήματος τερματισμού) τα όποια χρηματικά ποσά έχουν καταβληθεί από τον πελάτη προς την εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδών υπηρεσιών ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας) δεν επιστρέφονται.

Τέλος υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων του Χρήστη σε άλλες πλατφόρμες web (με χρέωση κατόπιν συμφωνίας) ή και η δυνατότητα φύλαξης όλων των δεδομένων του Χρήστη (με μια μικρή ετήσια χρέωση) σε μορφή backup, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν ο Χρήστης επιθυμεί την ενεργοποίηση εκ νέου των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία παρέμβαση και χωρίς καμία απώλεια δεδομένων.

Σε κάθε τερματισμό, ο Χρήστης θα διαγραφεί άμεσα από το σύστημα και θα αποκλειστεί από την χρήση της Υπηρεσίας, με την εξαίρεση ότι (α) έχει επιλέξει την υπηρεσία φύλαξης ως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο οπότε παραμένει ως χρήστης αλλά με απενεργοποιημένες όλες τις υπηρεσίες του, (β) όλες οι υποχρεώσεις που έχουν προκύψει πριν από την ημερομηνία λήξης της ισχύος και όλα τα ένδικα μέσα για παραβίαση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών θα επιβιώσουν και (γ) τα τμήματα 1 έως 2 & 9 έως 16 θα επιβιώσουν.

 

9. Αποποίηση όλων των εγγυήσεων

Η υπηρεσία παρέχεται “ως έχει” και “ως διαθέσιμη”. Η παροχή παρέχεται χωρίς κανενός είδους ρητή ή έμμεση εγγύηση,

Η εταιρεία και οι συνεργάτες της, οι δικαιοπάροχοι και οι προμηθευτές δεν εγγυώνται ότι: (α) οποιεσδήποτε πληροφορίες θα είναι έγκυρες, ακριβείς, αξιόπιστες ή σωστές; (β) η υπηρεσία θα είναι ασφαλείς ή θα είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο χρόνο ή χώρο; (γ) οποιαδήποτε ελαττώματα ή σφάλματα θα διορθωθούν. (δ) η υπηρεσία δεν θα έχει ιους ή άλλα επιβλαβή συστατικά; (ε) οποιοδήποτε αποτέλεσμα ή έκβαση μπορεί να επιτευχθεί. Η χρήση της υπηρεσίας από τον χρήστη γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

 

10. Περιορισμός της ευθύνης

Ο χρήστης συμφωνεί ότι η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη ή υπαίτια για οποιοδήποτε υλικό ή δεδομένα που αποστέλλονται ή λαμβάνονται ή δεν αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της Υπηρεσίας. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη ή υπαίτια για οποιοδήποτε απειλητικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, προσβλητικό, παράνομο ή άλλο περιεχόμενο ή συμπεριφορά τρίτου ή οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων άλλου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο χρήστης συμφωνεί, σε σχέση με οποιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας: (α) να απελευθερώσει την Εταιρεία (και τους δικαιοπάροχους και προμηθευτές της) από οποιεσδήποτε διεκδικήσεις, απαιτήσεις, ζημίες και υποχρεώσεις, οποιουδήποτε είδους και φύσης, γνωστού και άγνωστου, ύποπτες και μη ύποπτες, μυστικές ή φανερές που μπορεί να προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με τη χρήση της Υπηρεσίας από τον Χρήστη (συμπεριλαμβανομένων τυχόν διαφορών με άλλους Χρήστες που χρησιμοποιούν την Υπηρεσία), και (β) να προσπαθήσει να διευθετήσει τυχόν διαφορές απευθείας μεταξύ άλλων Χρηστών ή άλλα τρίτα μέρη.

Σε καμιά περίπτωση η εταιρεία (ή οι συνεργάτες της, οι δικαιοπάροχοι και οι προμηθευτές) δεν είναι υπεύθυνοι σχετικά με οποιοδήποτε αντικείμενο σχετικό με την υπηρεσία, ανεξάρτητα από τη μορφή της αξίωσης ή δράσης (είτε σε σύμβαση, αμέλεια, ασφαλιστική ευθύνη ή σε οποιαδήποτε διαφορετική περίπτωση) για

Α) οποιοδήποτε θέμα λόγο του ότι το διαδίκτυο και οι κανόνες του αλλάζουν συνεχώς,

Β) οποιαδήποτε απώλεια ή ανακρίβεια των δεδομένων, απώλεια ή διακοπή της χρήσης, ή κόστος προσωπικής τεχνολογίας, αγαθών ή υπηρεσιών,

Γ) ζημιές οποιασδήποτε μορφής και φύσης, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, απώλεια επιχειρήσεων, εσόδων, κερδών ή φήμης και πελατείας, ακόμα και εάν η εταιρεία έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Αυτοί οι περιορισμοί είναι ανεξάρτητοι από όλες τις άλλες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας και εφαρμόζονται παρά την αποτυχία οποιουδήποτε άλλου κανονισμού που περιέχεται στο παρόν.

 

11. Αποζημίωση

Ο Χρήστης συμφωνεί να

(α) υπερασπιστεί την Εταιρεία και τους υπαλλήλους της, εργολάβους, αξιωματικούς, διευθυντές και αντιπροσώπους τους έναντι οποιασδήποτε ενέργειας ή αγωγής από τρίτο που προκύπτει από οποιαδήποτε συναλλαγή με την Εταιρεία ή άλλο Χρήστη στον οποίο εμπλέκεται ο Χρήστης, Χρήση ή κατάχρηση από μέρους του χρήστη της Υπηρεσίας, ή παραβίαση από μέρους του χρήστη οποιασδήποτε από τις παραστάσεις, εγγυήσεις ή συμφωνίες του βάσει της παρούσας συμφωνίας και

(β) να αποζημιώσει την Εταιρεία για ποσά διακανονισμού ή αποζημιώσεις, υποχρεώσεις, έξοδα και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων) που ανατέθηκαν και προέκυψαν από μια τέτοια απαίτηση.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος που υπόκειται σε αποζημίωση από τον Χρήστη, οπότε ο Χρήστης θα βοηθήσει και θα συνεργαστεί με την Εταιρεία για να διεκδικήσει οποιαδήποτε διαθέσιμη άμυνα.

 

12. Διαφορές

Καταρχάς, ο Χρήστης και η Εταιρεία συμφωνούν χωρίς καμία απόκλιση ότι πριν ο Χρήστης προβεί σε οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Εταιρείας ή της Ευρωπαϊκής οντότητας ΗΕΔ, ο Χρήστης θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία εκ των προτέρων και να επιδιώξει να επιλύσει τη διαφορά απευθείας με την Εταιρεία εκτός δικαστηρίων, διαφορετικά, οποιαδήποτε αιτία ή οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Εταιρείας αποκλείεται μόνιμα και αμετάκλητα.

12.1 Επιλογή του δικαίου

Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης μεταξύ ελληνικών και διεθνών και ξένων νόμων, κανόνων και κανονισμών, διέπονται οι ελληνικοί νόμοι, κανόνες και κανονισμοί (με μόνη εξαίρεση την οντότητα ΗΕΔ της Ε.Ε). Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών δεν εφαρμόζεται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Ο Χρήστης ρητά συμφωνεί ότι η αποκλειστική δικαιοδοσία οποιασδήποτε αξίωσης ή ενέργειας που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ή τη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή της Υπηρεσίας θα είναι στην Ελληνική πόλη του Αιγίου – Ελλάδας και ο Χρήστης συμφωνεί περαιτέρω και υποβάλλει την άσκηση της προσωπικής δικαιοδοσίας των εν λόγω δικαστηρίων για την επίλυση κάθε τέτοιας αξίωσης ή ενέργειας.

Η χρήση της Υπηρεσίας εκτός της Ε.Ε επιτρέπεται, ωστόσο το ακόλουθο τμήμα 12.2 σχετικά με την οντότητα ΗΕΔ της Ε.Ε δεν ισχύει.

12.2 Εναλλακτική επίλυση διαφορών

Η Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015 και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 (άρθρο 8) παρέχει τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με την χρήση της διαδικασίας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Διατηρούμε το δικαιωμα να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τη χρήση των cookies.